Sammen skal vi realisere prosjektet og skape trivsel, vekst og utvikling i Lavangen og regionen. Kjøp trinn og støtt ett flott tiltak!

Kjøp trinn!

Ved foten av mektige Spanstind, vil trappa slynge seg oppover fjellsiden opp til toppen av det imponerende 350 meter lange fossefallet i Henrikkafossen. Her kan du få en flott turopplevelse, badet i midnattsol både på tur opp i trappa – og ikke minst på toppen. Underveis vil det bli rasteplasser med fantastisk utsikt over Spansdalen (samisk: Ruŋgu) og Lavangsfjorden. Spansdalen er Norges største canyon. Den er over 8 km lang, og har bratte fjellsider kombinert med vill skog og grønne enger nederst i dalen.

Vil du eie en liten bit av Midnattsoltrappa? Kjøp trinn til deg selv,  eller gi bort i gave! Da bidrar du til å realisere det spektakulære trappeprosjektet.

Det monteres en plate på ditt trinn, med din tekst. Teksten kan være eiers navn eller annen tekst. 

Ett trinn koster kr 1100,-  

Gavekort

Siste nytt

Følg med om hva som skjer i prosjektet her: 

findusonfacebook-converted.png
Du trenger ikke ha konto eller være innlogget for å lese

Vi bidrar til realisering av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål.jpg

Bakgrunn

Vinteren 2020 startet et ambisiøst prosjekt opp i Lavangen. Prosjektet fikk navnet “Lavangen 2030”. Lokale foreninger, reiselivsbedrifter og kommunen startet jobben med å skape en nasjonal attraksjon i kommunen. Ut fra prosjektet vokste ideen om å bygge trapp og Via Ferrata.

En kommersiell bedrift, Rungu AS, ble stiftet for å bygge, eie og drifte en Via Ferrata.

Samvirket Midnattsoltrappa SA ble stiftet, med ambisjon om å bygge tursti med trapp, i forbindelse med planlagt Via Ferrata.

Rungu AS og Midnattsoltrappa SA har inngått samarbeidsavtale som blant annet inneholder godkjente avtaler med grunneiere om bruk av området til trase. Vårt felles mål er å utvikle en nytenkende, bærekraftig og stor attraksjon i kommunen.

 

 

 

Om trappa

Midnattsoltrappa skal bygges av tre, den skal være en meter bred og ha rekkverk, noe som gjør den lett og trygg å gå i og gir begrenset naturinngrep. 

Midnattsoltrappa vil være tilgjengelig for alle, åpen hele tiden og gratis å benytte.
 
Midnattsoltrappa kan benyttes til flere formål: 
  • Som trimtrapp, trinn for trinn opp til topps og ned igjen. 
  • Brukes i kombinasjon med turstiene 
  • Retursti for de som klatrer opp Via Ferrata. 
 
Felles startpunkt for Via Ferrata og Midnattsoltrappa vil bli på Holmeveien, i Spansdalen. Trappa og Via Ferrata slynger seg oppover og møtes på toppen. Her har vi et ønske om en dagsturhytte, et naturlig møtepunkt og et spektakulært sted å komme til. 
 
Kostnadene søkes finansiert blant annet av:
Stiftelser og banker
Bedrifter/sponsoravtaler
Fylkeskommunale midler
Salg av trinn til private
Kommunale tilskudd
 
Prosjektet er kostnadsberegnet til omkring 5,2 millioner kroner.
 
I Nord-Norge bygges det mange steintrapper, ofte kalt sherpatrapper. Midnattsoltrappa vil bli av tre, og skal for det meste bygges over vegetasjonen. Traseen skal bli en sammenhengende kombinasjon av trapper, klopper og gangstier. Dette for å gi en trygg ferdsel og redusere slitasjen i naturen.

 

 

Visualisering og skisser: Erlikpluss 

Om oss

Midnattsoltrappa SA skal bygge og drifte trappa, i tett samarbeid med kommunen. Trappa eies av de som har kjøpt trinn og Midnattsoltrappa SA.


Samvirket Midnattsoltrappa SA er stiftet av seks foreninger i Lavangen: UL Fram, UL Rett Leid, Spansdalen grendelag, Lavangen fjellvandrerlag, Soløy idrettsgruppe og Lavangen idrettsforening.
Alle lag har hver sin representant i styret. 

 

Kjøpsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av nedenstående salgsbetingelser. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forståes som noe begrensing i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. 

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder 

 

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
talen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere

 

2. Partene
Selger er Midnattsoltrappa SA, c/o Soløyveien 102, 9357 Tennevoll, post@midnattsoltrappa.no, telefon 90924558, orgnr 927437082, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen

 

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale, og er oppgitt i NOK inkl mva. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. ordren er mottatt. Dersom kjøperen bruker kredittkort, debetkort eller Vipps ved betaling, kan selgeren belaste kortet/Vipps med kjøpesummen ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura

 

6. Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer når selgeren skrur navneplata på trappetrinnet. Dette skjer innen rimelig tid og senest 90 dager etter trappetrinnet er satt opp. Byggestart vår 2022 og ferdigstilling høst 2022

 

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått bestillingen levert i tråd med punkt 6.

 

8. Klager/Reklamasjon
Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen, og meldingen bør skjer skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

 

9. Avbestilling / endring
Avbestilling eller endring må skje senest 2 virkedager etter sendt bestilling.

 

10. Manglende levering
Dersom selgeren ikke fremskaffer varen i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Dersom varen blir bestilt utenfor de angitte tidsfrister som er fastsatt i nettbutikken, vil selger ikke stå til ansvar for at varen ikke kan bli levert.

 

11. Selgerens rettigheter
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr.

 

12. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

13. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon eller www.forbrukerradet.no.